• Tekststørrelse: a a a
  • Skriv ut

Gjelder studieåret 2013-2014

TOD061 - Informasjonsteknologi 2: Systemering og samfunn

5 studiepoeng

Mål

Faget skal gi en innføring i systematisk problem formulering og problemløsning, formulert ved symbolspråket UML (Unified Modelling Language). Faget skal også ta opp samfunnsmessige aspekter og etiske problemstillinger ved databehandling og IKT, samt gi en innføring i relevant lovverk.

Innhold

- Systematisk problemformulering og problemløsning.

- Objektorientert problemformulering med UML: brukstilfeller, klassediagrammer, sekvensdiagrammer, aktivitetsdiagrammer, tilstandsdiagrammer

- Øvelser med UML tegne-/diagram verktøy.

- Samfunnsmessige og etiske sider av IKT.

- Lovgiving, personvern, arbeidsmiljø.

- Datatilsynets rolle.

- Organisasjonsstruktur.

Organisering og arbeidsformer

Forelesninger og øvelser i klasserom/auditorier. Veiledning knyttet til praktiske øvelser. Avsluttende semesteroppgave med veiledning.

Forkunnskaper

TOD060 IKT 1: Datamaskiner og web eller TOD064 Grunnleggende informasjonsteknologi.

Vurdering

Bokstavkarakter basert på 3 timers skriftlig eksamen med semesteroppgave. Vekting: semesteroppgave 30%, eksamen 70%.

Semesteroppgaven brukes også ved eventuell utsatt eksamen påfølgende semester. Ved utsatt og ny eksamen neste gang faget undervises må normalt ny semester.oppgave utarbeides .

Forprøver

3 øvinger som alle må være godkjente før skriftlig eksamen kan avlegges.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen.

Litteratur

M. Blaha, J. Rumbaugh: Object-Oriented Modeling and Design with UML, Second Edition, Pearson Prentice Hall

Bård Kjos: Innføring i Informasjonsteknologi (6. utg., Tapir 2009).

Emneansvarlig

Professor Lars M. Kristensen

Studieprogram som inneholder emnet

Database oppdatert: 11.04.2014