• Tekststørrelse: a a a
  • Skriv ut

Gjelder studieåret 2013-2014

MOD251 - Moderne systemutviklingsmetoder

10 studiepoeng

Mål

Studentene skal tilegne seg innsikt i og gjøre praktiske erfaringer med bruk av moderne metoder innen systemutvikling samt utvikle forståelse for hvordan man forsker på slike metoder.

Innhold

Emnet tar for seg metoder for utvikling av programvaresystemer og tar spesielt for seg bruk av smidige metoder (f.eks. Ekstremprogrammering). Tema inkluderer designprinsipper og -mønstre, kravspesifikasjon, arkitektur, estimeringsteknikker og testing. Det vil også bli gitt en innføring i forskning omkring programvareutvikling.

Organisering og arbeidsformer

4 timer forelesning pr. uke i 13 uker. I tillegg gis obligatoriske øvelser. Hovedøvelsen er et systemutviklingsprosjekt som skal gjennomføres i grupper. Det vil være obligatorisk veiledning, tilstedeværelse og presentasjoner i klassen knyttet til øvelsene.

Forkunnskaper

Studiets opptakskrav. Programmeringskompetanse tilsvarende emnene TOD063 Datastrukturer og algoritmer (HiB) eller INF102 Algoritmer, datastrukturer og programmering (UiB).

Det anbefales også kompetanse i systemutvikling tilsvarende emnet TOD076 Systemutvikling og webapplikasjoner (HiB) eller INF112 Systemkonstruksjon (UiB).

Vurdering

5 timers skriftlig eksamen. Bokstavkarakter. Dersom det er få studenter oppmeldt kan det bli arrangert muntlig eksamen. Eksamensform avgjøres i rimelig tid etter kursstart.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen.

Litteratur

Robert C. Martin: "Agile Software Development - Principles, Patterns and Practices" , Prentice Hall, 2003.

Vitenskaplige og tekniske artikler knyttet til de ulike temaene i kurset.

Emneansvarlig

Høgskolelektor Lars-Petter Helland

Studieprogram som inneholder emnet

Database oppdatert: 11.04.2014