• Tekststørrelse: a a a
  • Skriv ut

Gjelder studieåret 2013-2014

MOD250 - Avansert programvareteknologi

10 studiepoeng

Mål

I faget skal studentene tilegne seg innsikt i og gjøre praktiske erfaringer med bruk av moderne verktøyer, teknikker og plattformer innenfor programvareteknologier. Dessuten vil de få praktisk erfaring med vurdering av nye programvare- og utviklingsteknologier.

Innhold

Innholdet i faget blir endret når det kommer nye relevante teknologier. For tiden baserer faget seg på bruk av Java Enterprise Edition samt en rekke aktuelle teknologier knyttet til Java plattformen. Faget omfatter følgende hovedområder:

  • Applikasjonstjenere og containers, prinsipper bak enterprise applikasjoner, eksempelvis GlassFish og Google Application Engine.
  • Webutviklingsarkitektur og webrammeverk, eksempelvis Servlets, JavaServerPages/Faces, Django.
  • XML-teknologier, herunder JAX-B for binding mellom Java og XML.
  • SOAP og REST baserte web-tjenester, herunder Web Service Description Language (WSDL), JAX-WS, JAX-RS.
  • Tjenesteorientert arkitektur (SOA).
  • Komponentbasert programvare og Enterprise Java Beans (EJB), Eclipse plug-ins, OSGi.
  • Meldingsorientert programvarearkitektur og Java Message Service (JMS).
  • Datalagring, Object-Relation Mapping (ORM) samt Java Persistence API (JPA).
  • Alternative språk for Java VM, eksempelvis Scala.

Organisering og arbeidsformer

Kurset består av 4 timer forelesning og 2 timer laboratorieøving pr. uke. I tillegg fire mindre obligatoriske øvinger samt et større prosjekt. I prosjektet skal deltakerne arbeide på en valgfri aktuell programvareteknologi og utvikle en prototype som illustrerer bruken samt muligheter i teknologien. Prosjektet beskrives i en 15 siders rapport. Øvinger og prosjekt gjennomføres i grupper av 2-4 personer.

Forkunnskaper

Studiets opptakskrav. Programmeringskompetanse tilsvarende fagene TOD063 Datastrukturer og algoritmer (HiB) eller faget INF102 Algoritmer, datastrukturer og programmering (UiB). Kjennskap til relasjonelle databaser og query språk anbefales.

Vurdering

Bokstavkarakter på grunnlag av 30 minutters muntlig eksamen samt prosjektrapporten. Prosjektet teller 50 % av den samlede karakteren.

Forprøver

Alle 4 øvinger må være godkjent før eksamen kan avlegges. Prosjektet skal også være presentert for klassen, og prosjektrapport levert.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen.

Litteratur

Blir opplyst ved semesterstart.

Emneansvarlig

Professor Lars M. Kristensen.

Studieprogram som inneholder emnet

Database oppdatert: 11.04.2014