• Tekststørrelse: a a a
  • Skriv ut

Gjelder studieåret 2013-2014

LOJ217 - Sivilprosess og grunnerverv

10 studiepoeng

Mål

Kurset har to hoveddeler: Alminnelig sivilprosess og grunnerverv. Studentene skal i sivilprosessen lære om oppbygging av rettssystemet og hvordan dette fungerer. Sentralt lovverk er blant annet domstolsloven og tvisteloven. Det vil bli lagt mest vekt på tvisteloven. I grunnerverv skal studentene få en innføring i grunnervervsprosessen og avtalerett. Her vil en se nærmere på skjønnsprosessloven og avtaleloven.

Innhold

Det vil bli gitt en grundig gjennomgang av sentrale prosesslover herunder; sivilprosess og skjønnsprosess. I den sammenheng vil en blant annet se nærmere på de sivilprosessuelle grunnprinsippene, domstolene, partene, søksmålet, forliksrådsbehandling, allmennprosess, småkravsprosess, prosesshandlinger, bevislæren, sakskostnader, rettsavgjørelser, anke, rettskraftvirkning og alternativ konfliktløsning. I forhold til grunnervervsprosessen vil en se nærmere på etikk og alminnelig avtalerett. Under alminnelig avtalerett er det lagt opp til en gjennomgang av avtaleslutning, avtaletolkning, ugyldighet og fullmakt. Det vil også bli gitt en innføring i bruk av juridiske databaser.

Organisering og arbeidsformer

Undervisningen vil bli forsøkt lagt opp mest mulig praktisk ved at vi tar utgangspunkt i konkrete saker. Det vil bli et besøk i domstolene, hvor vi skal følge en reell sak. I den delen som omhandler alternativ konfliktløsning vil det bli gjennomført et rollespill i mekling. For den delen som omhandler forhandlinger mellom grunnververver og grunneier vil det på tilsvarende måte bli gjennomført et rollespill. Semesteroppgaven skal presenteres muntlig for klassen og leveres på eksamensdagen - før eksamen starter.

Forkunnskaper

LOJ225 Eiendomsdanning ved oppmålingsforretning og LOJ200 Rettslære.

Vurdering

Bokstavkarakter settes på grunnlag av deleksamen:

- En semesteroppgave teller 40%

- 3 timers skriftlig eksamen teller 60 %

Ved kun en del av emnet bestått kan denne være gyldig i maks tre påfølgende semester, forutsatt at det avvikles eksamen i emnet.

Forprøver

Obligatoriske besøk i domstolene, deltagelse på rollespillene og deltakelse på utferdene.

Hjelpemidler ved eksamen

Norges lover, særtrykk av Norges lover.

Litteratur

Henry John Mæland: Kort prosess. En innføring i den sivile rettergang etter tvisteloven. Justian AS.

Diverse artikler.

Emneansvarlig

Høgskolelektor Børge Aadland

Studieprogram som inneholder emnet

Database oppdatert: 24.04.2014