• Tekststørrelse: a a a
  • Skriv ut

Gjelder studieåret 2013-2014

ØBR107 - Rettslære og skatt

10 studiepoeng

Mål

Kurset skal gi en innføring i selskapsrett samt en del andre områder av rettslæren med særlig relevans for dette studiet. Videre skal kurset gi en utdyping av skatterett med særlig vekt på næringsbeskatning, herunder skattlegging av selskaper og selskapsdeltakere, samt omstrukturering, virksomhetsoverdragelse og generasjonsskifte.

Innhold

- Selskapsrett samt spesielle, relevante områder av rettslæren
- Beskatning av næringsvirksomhet, videreføring i forhold til kurset ØBR102
- Beskatning av aksjonærer og aksjeselskaper, videreføring i forhold til kurset ØBR102
- Beskatning av deltakere i ansvarlige selskaper, med fokus på særreglene for slike
- Beskatning av personlig næringsdrivende (Foretaksmodellen mm)
- Omstrukturering, virksomhetsoverdragelse og generasjonsskifte, herunder skattefrie ordninger og sammenligning av forskjellige selskapsformer og alternative gjennomføringsformer
- Arverett

- Pengekravsrett, panterett, konkursrett

- Markedsrett med vekt på konkurranserett og immaterialrett

Organisering og arbeidsformer

Forelesninger og selvorganisert gruppearbeid

Kurset vil bli undervist komprimert, med eksamen 17. april

Forkunnskaper

ØBR102 Skatterett I

Vurdering

4 timers skriftlig eksamen med bokstavkarakter.

Forprøver

2 innleveringer som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Litteratur

F. F. Gundersen og A. J. Brudvik: Jus for økonomer, siste utgave

Frederik Zimmer, i samarbeid med Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen: Bedrift, selskap og skatt, 4. utgave

Ole Gjems-Onstad og Tor S. Kildal: Skatterett - Spørsmål og svar, 6. utgave

Norges Lover

Ole Gjems- Onstad (red.): Skattelover og sentrale forskrifter. Studenthefte 2007/2008 eller nyere

Supplerende litteratur

Frederik Zimmer: Lærebok i skatterett, 5. utgave

Emneansvarlig

Høgskolelektor Torstein Dahle.

Studieprogram som inneholder emnet

Database oppdatert: 11.04.2014