• Tekststørrelse: a a a
  • Skriv ut

Gjelder studieåret 2013-2014

ØAO015 - Organisasjon II og Etikk

7,5 studiepoeng

Innledning

Organisasjon II (5 sp.) skal gi studentene fordypning i sentrale organisasjonsteoretiske og organisasjonspsykologiske tema som kan brukes til å forstå og forklare organisasjonsatferd. Etikk (2.5sp) skal gi studentene kunnskap om etikk og samfunnsansvar i produksjon og forvaltning.

Læringsutbytte

Ved fullført kurs i Organisasjon og Etikk skal studenten:

Kunnskaper
- Forklare ulike perspektiver for å forstå organisasjonsatferd.
- Beskrive sentrale ledelsesoppgaver og med utgangspunkt i ulike perspektiv på organisasjon
og ledelse i gitte kontekster og situasjoner.
- Beskrive hvordan ulike perspektiver kan forklare endring og læring i organisasjoner.
- Beskrive og forstå sentrale etiske prinsipp for beslutningstaking og ledelse av virksomheter
i offentlig og privat sektor.
- Ha god kunnskap om samfunnsansvar for offentlig og privat sektor.
- Ha god kunnskap om etiske verktøy for beslutningstaking og utøvelse av samfunnsansvar.

Ferdigheter
- Analysere valgt organisasjon ut fra ulike perspektiver.
- Analysere organisering av etikk, samfunnsansvar for offentlig og privat sektor.
- Foreslå etiske verktøy for en gitt virksomhet.

Generell kompetanse
- Være i stand til å dra nytte av læring på bakgrunn av erfaring og erfaringsmuligheter.
- Vurdere behov for endringer på organisasjons- og ledelsesnivå.
- Forstå betydningen av etisk virksomhet for måloppnåelse, samfunnsutvikling og
rammebetingelser for en gitt virksomhet.

Innhold

Gjennom bruk av ulike fortolkningsrammer og perspektiver skal kurset bidra til å gi studentene kunnskap om moderne organisasjoner som komplekse systemer både i privat og offentlig virksomhet. Sentrale fortolkningsrammer vil være: strukturer, menneskelige ressurser, symboler og politikk. Faget vil også legge vekt på konsekvenser av globaliseringen for organisering, ledelse, endringer i arbeidslivet, kunnskaps- og profesjonsutvikling.
Studentene skal kunne drøfte argumenter for og betydningen av begrenset vs utvidet samfunnsansvar for virksomheter. Kurset skal drøfte næringslivsetiske grunnspørsmål og utvalgte tema som moral og lønnsomhet, den nye forbrukeren, markedsliberalismen og grenser for markedet. Faget drøfter også beslutningstakeres og virksomheters sosiale ansvar, forslaget om en tredelt bunnlinje, kunnskapskilder for næringslivsetikk og ulike modeller og verktøy som skal bidra til å sikre etisk adferd i offentlig og privat sektor.

Pedagogiske arbeidsformer

Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, gruppearbeid og praktiske øvelser.

Organisering og arbeidsformer

Kurset vil bli organisert dels som forelesninger og dels som gruppepresentasjon

 

Forkunnskaper

Organisasjon I eller tilsvarende.

Vurdering

Individuell hjemmeeksamen. Bokstavkarakter.

Innleveringen gjøres elektronisk via it¿s learning og blir sendt gjennom plagiatkontroll. Utleveringstidspunkt, innleveringsfrist og nærmere retningslinjer vil bli kunngjort ved semesterstart.

Innlevering etter tidsfristen regnes som «ikke møtt». Ved gyldig legeerklæring kan det gis inntil 2 døgns utsettelse av innleveringsfristen. For øvrig gjelder vanlige regler for sykemelding og ny-/utsatt prøve.

Forprøver

To skriftlige oppgaver må være besvart før eksamen kan avlegges.

Litteratur

Bolman, L.G. & Deal, T.E (2009): «Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse». 4.utg. Gyldendal Akademiske.

Utvalgte artikler.

Etikkpensum vil bli oppgitt ved studiestart.

Emneansvarlig

Høgskolelektor Kari Heggholmen

Studieprogram som inneholder emnet

Database oppdatert: 24.04.2014