• Tekststørrelse: a a a
 • Skriv ut

Siste frist for å fullføre allmennlærerutdanning

Studenter som er tatt opp ved allmennlærerutdanningen fra og med 2003 må ta sin siste eksamen innen 31.12.2015 for å få godkjent utdanningen.

Studenter som ble tatt opp før 2003 må i tillegg lese denne informasjonen.

Fireårig allmennlærerutdanning ble høsten 2010 erstattet av to grunnskolelærer-utdanninger. Studieåret 2011–2012 er siste gang tredje studieår i ALU avvikles, og 2012–2013 er siste gang med fjerde studieår.

Høgskolen har plikt til å arrangere eksamen i emner i to år etter at det ble tatt opp studenter til emnet.

Se tidspunkt for når eksamen blir arrangert for siste gang i de enkelte emnene.

Her ser du oversikt over når siste eksamen i ulike fagfordypninger i Allmennlærerutdanningen blir holdt.

Når fristen er gått ut, er det ikke lenger mulighet til å avlegge eksamen i emnet ved Høgskolen i Bergen, uansett om du ikke har brukt alle tre forsøk. For noen vil det da bety at en ikke får mulighet til å fullføre påbegynt utdanning.

For at du skal få mulighet til å benytte dine tre eksamensforsøk, er det derfor viktig at du melder deg opp til alle emner hvert semester, og får bestått eksamen så raskt som mulig.

Obligatoriske arbeidskrav

Dersom du mangler nødvendige arbeidskrav i et emne, må du ta kontakt med fagansvarlig så raskt som mulig. Kontaktpersoner for obligatoriske fag er:

Emne Kontaktperson
Pedagogikk  emne  2 Gro Karper Bjørgås
Matematikk, emne 1 og 2 Ragnhild Hansen
Norsk emne 2 Kjartan Sørland
Norsk emne 3 Liv Marit Aksnes
RLE Per Bjørnar Grande

For øvrige fag er seksjonsleder kontaktperson.

Det er du som student som har ansvar for å kontakte faglærer og avtale innlevering/gjennomføring av obligatoriske arbeidskrav. Informasjon om emnet finner du i fagplanen.

Nederst i fagplanen er det også lagt inn pensumliste. Det er alltid siste fagplan i emnet som gjelder, dette vil si at du må gå inn på den siste fagplanen for emnet, ikke det året du fulgte undervisningen.

Frist for oppmelding til ny/utsatt eksamen er 15. september og 15. februar. Dersom du har spørsmål til oppmelding til nye/utsatte eksamener, kan du sende en henvendelse til AL-Eksamen@hib.no. Ved henvendelse er det viktig å føre opp emnekode for emnet du har spørsmål om. Emnekoden finnes øverst i fagplanen/emneplanen.

Se oversikt over tidligere eksamensoppgaver.

Innpassing av fag i allmennlærerutdanning

 • Studenter som mangler eksamener i emner som er gått ut av studietilbudet, må selv sørge for å finne og gjennomføre emner som kan innpasses. Aktuelle institusjoner som kan tilby fag, er andre høgskoler som tilbyr lærerutdanning.

 • For at en skal få innpasset et emne i den obligatoriske delen av allmennlærerutdanning, må det være identisk både når det gjelder innhold og omfang. Det må altså være et fag fra allmennlærerutdanning.

 •  Ved innpassing av fag i den valgbare delen av allmennlærerutdanning mister en retten til å velge fag for ved Høgskolen i Bergen. Dette vil si at dersom en får innpasset 60 av 120 studiepoeng i valgbar del, så får en kun muligheten til å velge en årsenhet/ eller to halvårsenheter som intern student.

 • Emner det søkes innpassing for, må være på minst 10 studiepoeng. Høgskolen i Bergen tilbyr kun emner på minst 30 studiepoeng. Dersom en søker om innpassing av 10 eller 20 studiepoeng, må en selv søke opptak ved annen institusjon for å samlet få minst 30 studiepoeng.

 • I valgbar del av allmennlærerutdanninga skal minst 60 studiepoeng være skolefag (fag som finnes i Kunnskapsløftet,) og du skal til sammen ha 20–22 uker praksis i løpet av de fire studieårene. Det kan gis fritak for inntil tre uker praksis ved innpassing av emner/fag. Emner uten fagdidaktikk og praksis kan innpasses, men da kun 60 studiepoeng. Dersom det søkes innpassing for mer enn 60 studiepoeng og du mangler fagdidaktikk og praksis, må du skrive en fagdidaktisk oppgave, organisere og betale for praksis selv. Praksis må organiseres etter avtale med praksiskontoret vårt.

 • Dersom du planlegger å ta valgfag ved en annen institusjon, anbefaler vi at du søker om forhåndsgodkjenning først. En skriver en kort søknad hvor en legger ved studieplan/fagplan for emnet det gjelder.

 • For å få vitnemål må du i alle tilfelle sende søknad om innpassing med dokumentasjon av avlagte eksamener.

Søknad om innpassing og forhåndsgodkjenning sendes til:

 • Høgskolen i Bergen
 • Postboks 7030,
 • 5020 BERGEN

Det er ditt ansvar å vite hvilke fag/emner du mangler for å få vitnemål. Informasjon om studiemodell for allmennlærerutdanning finner du her.

Informasjon om hvilke emner som er fullført og bestått finner du på studentweb. Dersom du mangler pinkode for å komme inn på studentweb, kan du ta kontakt med studentekspedisjonen.

Dersom du har behov for ytterligere informasjon kan du sende mail til AL-Eksamen@hib.no. Vi kan hjelpe deg med å finne frem i emnekoder i eksamensplaner og fagplaner og så videre.

 

Godkjenning av fag fra grunnskolelærerutdanning i allmennlærerutdanning


Grunnskolelærerutdanningene som ble startet opp høsten 2010 er svært ulike allmennlærerutdanningen i innhold og form, og fag kan derfor ikke benyttes i begge utdanninger selv om fagene har like emnenavn.

Unntak er: GLU 5-10 Norsk emne 1 GUNO1110 Språkkunnskap 1 kan innpasses som Norsk 1, emne 2 A30NOR208 Språkkunnskap 12 sp. i allmennlærerutdanning. GLU 5-10 Norsk GUNO1210 Tekstkunnskap 1 15 sp. kan innpasses som Norsk 1 emne 3 A30NOR308 12 sp. i allmennlærerutdanning. Her kan det komme flere fag.

For å kunne avlegge eksamen i emner i GLU må melde seg opp til eksamen selv. Det er kun studenter som har bestått forprøver/ obligatoriske arbeidskrav, og som fortsatt har igjen eksamensforsøk som kan melde seg opp til eksamen.

 

 

 

Sist endret: 14.03.2014